مدیریت پروژه

خانه مدیریت پروژه
Picture1

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه فرایندی است که در حین اجرای پروژه از ابزار و تکنیک های خاص خود جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به هدف مورد نظر کارفرما و یا مشتری ، بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت بهره می گیرد .
مهندسی مدیریت پروژه تلفیق علم ،تکنیک و تجربه است و به منظور انجام فعالیتهای آماده سازی، نظارت و اجرای پروژه به ویژه پروژه های اجرایی سازمان های بزرگ طرح ریزی شده است. ویژگی اصلی تخصصی مهندسی پروژه، ماهیت و دیدگاه فنی هر پروژه نسبت به شرایط همان پروژه است. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای هر پروژه به صورت جداگانه است . هر چند که رویکرد مدیریت پروژه یک رویکرد کاملا اقتضایی است اما با فرموله کردن موضوع می توان از درست بودن تصمیم های گرفته شده اطمینان حاصل کرد . به طور کلی ساختار زیر مسیر ارائه خدمات را مشخص می سازد.
  1. تهیه ساختار شکست کار پروژه WBS
  2. برنامه ریزی و کنترل پروژه به روش مسیر بحرانی CPM
  3. برنامه ریزی و کنترل پروژه به روش PERT
  4. بودجه بندی پروژه ها و زمانبندی منابع مورد استفاده
  5. تهیه گزارش از روند و پیشرفت پروژه ها
  6. تهیه گزارش کارگاهی و مدیریتی
  7. مشارکت در تحلیل پروژه و تهیه طرح های بهبود
  8. خدمات هزینه یابی پروژه تهیه صورت وضعیت
شرکت فرانیر به عنوان بازوی اجرایی دستگاه نظارت و همسو با اهداف کارفرما با بهره گیری از دانش و تکیه بر تجربه کارشناسان فنی خود در اجرای پروژه های فیبر نوری و مخابراتی، قادر است مدیریت پروژه را بر اساس رعایت اصول و استاندارد های روز پیاده سازی نماید .

 

Picture1